فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ

 

پس(ای مردم) شما بکجا میروید؟

 


إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ

 

  این قرآن عظیم جز پند و نصیحت اهل عالم هیچ نیستلِمَنْ شاءَ مِنْکُمْ أَنْ یَسْتَقِیمَ

 

تا هر که از شما بندگان بخواهد راه راست حق پرستى

و سعادت ابد را در پیش گیرد.

التکویر/28-26

واقعاً کجا داریم میرویم, ای مردم؟ (خیلی از ما ها)

 

قرآن کریم, در زندگی ما چه جایگاهی دارد؟ و آیا چقدر زندگی ما

منطبق با قرآن است؟

 

مگر محتوای این کتاب دستور زندگی ما مسلمانان نیست؟

 

آیا در قیامت, در مقابل خداوند و پیامبر اکرم(ص) جوابی

برای گفتن داریم؟