ازبس گناه کرده ام اقا،

 

دیگربه من

 

"شش گوشه"که هیچ...

 

رخصت مشهدهم نمیدهی...؟!