دانستنی های قرآنی

1.کسی که میخواهد مریضیش شفا یابد،تلاوت کند.

                                                     سوره:حمد

 

 

  ادامه مطالب


2.کسی که میخواهد در روز قیامت ایبری بالای سرش افکند،تلاوت کند.

                                                   سوره :آل عمران

3.کسی که میخواهد از عذاب قبر در امان باشد،تلاوت کند.

                                                          سوره:نساء

 


 

4.کسی که میخواهد هفتاد هزار ملک بر او درود فرستند،تلاوت کند.

                                                          سوره:انعام

5.کسی که میخواهد بین او و شیطان حایلی باشد،تلاوت کند.

                                                        سوره:اعراف

6.کسی که میخواهد جایگاهش وسط بهشت باشد،تلاوت کند. 

                                                           سوره:نحل

7.کسی که میخواهد در دنیا بی نیاز شود،تلاوت کند.  
                                                          سوره:مریم

8.کسی که میخواهد ثواب حج عمره برایش نوشته شود،تلاوت کند.

                                                           سوره:حج

9.کسی که میخواد به حج عمره رود همان سال؛هر سه روز،تلاوت کند.

                                                          سوره: حج

10.کسی که میخواهد گناهی بر او نوشته نشود،تلاوت کند. 

                                                          سوره :روم

11.کسی که میخواهد ثواب دوازده ختم قرآن برد،تلاوت کند. 

                                                           سوره:یس

12.کسی که میخواهد مرگ او شهادت باشد،تلاوت کند.

                                                        سوره:صافات

13.کسی که میخواهد رزق او بسیار شود،تلاوت کند. 

                                                           سوره:قاف

14.کسی که میخواهد نمیرد تا مام زمان(عج) را درک کند،تلاوت کند.

                                                         سوره:تغابن

15.کسی که میخواهد در قیامت با امام حسین(ع) وارد بهشت شود،تلاوت کند.

                                                            سوره:بلد