اگر به جای گفتن:
دیوار موش دارد و موش گوش دارد، 🚫


بگوییم:
✅ملائکه در حال نوشتن هستند...

نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، ”مراقبت الله“را در نظر دارد✅

❌قصـه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم:
👈🏼بچه را ول کردی به امان      خـــدا❌
👈🏼ماشین را ول کردی به امان خـــدا❌
👈🏼خانه را ول کردی به امان       خـدا❌

واینطور شد که "امان خـــدا" شد؛ مظهر ناامنی❗️

✅ای کاش میدانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست...