شیطان یک دزد است .

و هیچ دزدی خانه خالی را نمی زند. 


پس اگر شیطان زیاد مزاحمتان میشود 

بدانید در قلبتان گنجینه ای است

که ارزش دزدی را دارد.

پس از آن نگهداری کنید 

 و آن گنجینه، ایمان است.

🌺🌺🌺🌺