جهت دریافت نرم افزار قرآنی که توسط اینجانب تولید شده است
با ذکر چند صلوات (هدیه به آقای خوبیها-آقا امام زمان) دانلود کنید.