ما اکثرا دلمون رو متوصل میکنیم به این و اون؛


بعدش هر وقت این و اون بلرزد، دل ما هم میلرزد...
بیاید دلمون رو متوصل کنیم به خدا،


اون وقت اگر همه عالم بلرزد ،دل ما نمیلرزد...