قرآن رو باید بخونی و عمل کنی تا به خدا برسی...
 
اینکه سالی یکبار قرآن رو بذاری رو سرت گریه کنی، مثل این میمونه که امتحان داشته باشی، به جای اینکه درس بخونی جزوه رو بذاری رو سرت گریه کنی...